Bazar Ertəsi, Fevral 20, 2017
Müxtəlif

Kinonun ən güclü təbliğat növlərindən biri olduğu hamıya məlumdur. Bəs belə bir təbliğat növününü ən əsas mükafatı ola “Oskar” ədalətlə müəyyənləşdirilirmi?

“EllginShow” portalı “Oskar” mükafatını əldə etmək üçün 21 yolunu müəyyənləşdirib və ekranlaşdırıb. Videoya baxanda bütün “Oskar”a namizəd kinolarda əks olunan hadisələr işıqlanır. Məlum olr ki, Amerika kino akademiyasının münsiflər heyətinin diqqətini cəlb etmək üçün bu yollardan istifadə edilsə uğur qazanmaq olar.

Dantenin “İlahi komediyası” dünyanın ən maraqlı kitablarındandır. Bu kitabı Benedikt rahibi Qabriel Çelani 80×60 sm ölçülü kağız vərəqlərdə yazıb hazırlayıb. 14.000 misranın hamısı adi gözlə (optik cihazların köməyi olmadan) oxunur, lakin möcüzə hələ bununla tamamlanmır. Əgər bu vərəqə bir qədər kənardan baxılsa, İtaliyanın gözəl xəritəsini açıq-aydın görmək olar. Çelani ağır zəhmət tələb edən bu qeyri-adi işə ömrünün dörd ilini sərf edib.

“Tibb sənətinin yeganə və dərin sirləri” – bu, 100 səhifəlik qalın kitabın adıdır. Bu kitabı 1738-ci ldə vəfat etmiş məşhur holland həkimi German Burxavın əşyaları arasında möhürlənmiş (bağlanmış) şəkildə tapıblar. Kitabı auksionda 10 min dollar qızıl pula satıblar. Möhür qırıldıqdan sonra məlum olub ki, kitabın titul səhifəsindən başqa bütün səhifələri tər-təmizdir. Həmin səhifədə isə bir qeyd var idi:  “Başını soyuq, ayaqlarını isə isti saxla və sən yoxsul kəndlini ən yaxşı həkimə çevirəcəksən”.

Dünyanın 12 ən kiçik kitabı bir xörək qaşığına yerləşir. Onların arasında Quran, 12 min sözdən ibarət ingilis dili lüğəti, eləcə də Fransa Konstitusiyası var.

Bakı Miniatür kitab muzeyi — 2002-ci il aprelin 2-dən Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən dünyada ilk özəl miniatür kitab muzeyidir.

Ən qalın və böyük kitab isə İnternetin kitabıdır – Vikipediya (Wikipedia). Məzmunca internet şəbəkəsində olan bütün məlumatların toplusu olan bu kitabı kitabsevər Rob Metyus bir cild şəklində nəşr etdirmək qərarına gəlib. Bu kitabın son variantı 5000 səhifədən ibarət olub.

Ən böyük kitab 17-ci əsrdə nəşr olunmuş və Berlin Dövlət Kitabxanasında saxlanılan coğrafiya atlası sayılır. Bu cildin hündürlüyü 2m, eni 1 m-dir.

Dünya üzrə ən çox satılan kitablar:

Kitab Müəllif Dil Təxmini satış
İki şəhərin hekayəsi Çarlz Dikkens İngilis 200 milyon
Kiçik Şahzadə Antuan de Sent-Ekzüperi Fransız 200 milyon
Üzüklərin hökmdarı Con Tolkin İngilis 150 milyon
Hobbit                                     Con Tolkin İngilis 100 milyon
Qırmızı otaqda yuxu Tsao Syuetsin Çin 100 milyon
On zənci balası Aqata Kristi İngilis 100 milyon

 

Ətayə Qocalı

Goethe, Faust’un konusunu çok eski bir öyküden almıştır. Şeytanla bahse giren insanoğlu teması önceki yüzyıllarda da birçok öyküye ve oyuna konu olmuştur. Goethe’den önce birçok yazar tarafından defalarca işlenmiş bir konu olan Faust, daha önce de usta bir İngiliz yazarı olan Christopher Marlowe (1564-1593) tarafından Doktor Faustus adıyla işlenmiştir. Aynı konudan hareket etmelerine karşın iki oyunun olay örgüsü çok farklı biçimde gelişir ve sonuçlanır. Marlowe, Faust’u şeytanla girdiği anlaşmayı kaybeden biri olarak ele almıştır. Oysa Goethe Faust karakterini Şeytan Mefistofeles’e yenilmeyen bir insan olarak incelemiştir. Goethe, Faust’unda evrensel bir insan tragedyası ortaya koymuştur.

Kitabı aşağıdakı linkdən yükləyə bilərsiniz.

https://drive.google.com/open?id=0B1uAyywOdE3sY0ZuaVdlaTdxV1k&authuser=0

Bu romanda bahsi geçen tüm sanat ve edebiyat eserleri ile bilim ve tarih gerçektir.
“Konsorsiyum” yedi farklı ülkede şubeleri bulunan özel bir kuruluştur. Güvenlik ve mahremiyetini
korumak için ismi değiştirilmiştir.
Cehennem, Dante Alighieri’nin epik şiiri İlahi Komed- ya’da betimlenen yeraltı dünyasıdır. Eserde
cehennem, “Gölge” denilen varlıkların, yani yaşamla ölüm arasın-daki bedensiz vücutların bulunduğu,
çok ayrıntılı bir dünya olarak tasvir edilir.

Kitabı aşağıdakı yazıya klik edərək yükləyə bilərsiniz.

dan brown – cehennem(dialoq.info)

 

ÖLÜ­MƏ GE­Dİ­RƏM

Nə­lər çək­di­yi­mi bir Tan­rı bi­lir,
Dur­muş ba­şı­mı­zın oyaq üs­tün­də.
Kök­süm­də bir qəlb var, qəl­bim­də min dərd,
Da­ya­nıb bir­cə cüt da­yaq üs­tün­də.

Mən­li­yi, qü­ru­ru qo­ru hə­yat­da,
Əfə­li, aci­zi sev­mir hə­yat da.
Yad qı­zıl ax­ta­rır yur­du­mun altda,
Biz də gü­nü­mü­zü sa­yaq üs­tün­də.

Ay Na­miq, bu dün­ya gəl­məz ama­na,
Mey­dan ver­mə, mey­dan oxu ya­ma­na,
Sü­rü­nə-sü­rü­nə gəl­dim ca­ha­na,
Ölü­mə ge­di­rəm ayaq üs­tün­də.

Tİ­KƏ­Mİ­ZİN DU­ZU YOX

Ti­kə­mi­zin du­zu yox,
Şit­lik­dən yo­rul­mu­ruq.
Çal­xa­lan­dıq yüz kə­rə,
Arı­nıb-du­rul­mu­ruq.

Ömür yo­lu­muz ağ qar,
Hə­ya­tı­mız lal axar.
Döy­mə­li ba­şı­mız var,
Ba­şı­mı­za vur­mu­ruq.

Na­miq, söz de­mək ar­tıq,
Söz ka­ra gəl­mir ar­tıq.
Yat­say­dıq, oya­nar­dıq,
Öl­mü­şük ki, dur­mu­ruq.

GE­Dİ­RƏM

Cən­nət­lə cə­hən­nəm fər­qi bil­mə­dən,
Tan­rı sev­gi­sin­də uyub ge­di­rəm.
Dağ boy­da yı­ğı­lan gü­nah­la­rı­mı,
Dər­ya­ca qə­mim­lə yu­yub ge­di­rəm.

Acın­dan ölə­nə çö­rək de­yi­ləm,
Ca­han­da heç kə­sə di­rək de­yi­ləm.
Da­ha bir kim­sə­yə gə­rək de­yi­ləm.
Bu acı dəh­şə­ti du­yub ge­di­rəm.

Ca­ha­na sığ­ma­yan bir sus­maz ünəm,
Elə yan­ma­dım ki, mən bir də sö­nəm,
Azad­lıq eş­qi­lə alı­şır si­nəm,
Dün­ya­nı bir məh­bəs sa­yıb ge­di­rəm.

Dərd-kə­dər al­sa da dörd bir ya­nı­mı,
Təs­lim ey­lə­mə­dim şə­rə ca­nı­mı,
Ver­mə­dim yel­lə­rə bir­cə anı­mı,
İzi­mi, sö­zü­mü qo­yub ge­di­rəm.

Tan­rı­ya düz ol­dum, sev­gi­mə sa­diq,
Ya­şa­dım öm­rü­mü, ya­şı­ma la­yiq,
De­mə­yin dün­ya­dan tez get­di Na­miq,
Dün­ya­dan, in­san­dan do­yub ge­di­rəm.

Sİ­Zİ

Ve­rin dər­di dərd üs­tün­dən,
Gü­lüb yan­dı­ra­cam si­zi.
Qan­lı ya­şı göz­lə­rim­dən,
Si­lib yan­dı­ra­cam si­zi.

Həm sa­vab, həm su­çum ilə,
Ge­di­rəm qəm kö­çüm ilə,
Dər­di­mi öz içim ilə,
Bö­lüb yan­dı­ra­cam si­zi.

Şər iş­lə­ri nə dan­ma­dız,
Nə pis­lik­dən usan­ma­dız.
Ya­şa­dım, mə­nə yan­ma­dız,
Ölüb yan­dı­ra­cam si­zi.`

…sıfırdı

(35 yaşıma yazılan şeir)

Hayandan baxırsan kürəyə bənzər,
Bu dünyanın yaranışı sıfırdı.
Aşağı – yuxarı  bir şeydi elə;
Mənfinin müsbətin başı sıfırdı.

İnsandan dünyada min iz qalsa da,
Ya uca bir qala, ya söz qalsa  da,
Üstünə qoyulan daş bir olsa da,
Baş altda əhlətin daşı sıfırdı.

Ordunun önündə olmasa ərən,
Ordu dağılacaq hey pərən-pərən.
Qarşısında  yoxsa bir yolgöstərən,
Milyon sıfrı düz yanaşı, sıfırdı.

Bu torpağa səpdiyimiz dən sıfır,
Dünən yoxluq, bu gün boşluq, son sıfır.
Hava heçlik, Torpaq sıfır, Gün sıfır,
Göylərdən süzülən yaşı sıfırdı.

(Günlərim göylərə hər gün uçan quş,
Nə axtar ötəni, nə ardınca düş…)
…Mənim əzabımın yaşı otuz beş,
Mənim həyatımın yaşı sıfırdı.

18-20 avqust 2010

SƏNİ TAPAN İTİRMƏZ

Sən qurduğun dünyanı,
bir kimsə yapmaz, Allah!
Sənin düz yaratdığın,
Yolundan sapmaz, Allah!

Körpə durmaz qucaqda,
Bir gül bitməz torpaqda,
“hə”- deməsən, yarpaq da
Budaqdan qopmaz, Allah!

Namiq heç başa yetməz…
“Ol”!-desən necə bitməz?!
Səni tapan itirməz,
Itirən tapmaz, Allah!

Içimdə bir Eşq var…

Içimdə bir Eşq var, əbədi bir Eşq,
Seldən, alovlardan dözüb keçərəm.
Musa tək yararam dərin dəryanı,
Geniş ümmanları üzüb keçərəm.

Eşqimin şiddəti titrədər Yeri,
Yanar işığımdan şeytanın şəri.
Diz üstə çökdürüb
qəmi, kədəri,
Kölə tək yan-yana düzüb keçərəm.

Bu, Tanrı Eşqidir adi Eşq deyil,
Ucalmaq istəsən, bu Eşqə əyil.
Bu Eşqlə dünyanı min il, milyon il,
Yalın ayağımla gəzib keçərəm.

Tamah salmam bu dünyanın malına,
Satlıq maldı altunlara alınan.
Baxmaram dünyanın cah-cəlalına,
Altun xəzinəni süzüb keçərəm.

Yapma əfsanələr haqq dinə neylər,
Iblis nə edərsə miskinə eylər.
Tanrım mənimləsə qəm mənə neylər,
Dərdi palçıq kimi əzib keçərəm.

“Azərbaycan” jurnalı, www.dgtyb.org

Bir İdam Mahkûmunun Son Günü, dünya edebiyatının ölümsüzlerinden Victor Hugo’nun (1802-1885) yirmi altı yaşında yazdığı bir gençlik yapıtıdır. Victor Hugo’nun içerik olarak bu romandaki amacı çok yalın, çok açık: İdam cezasının hem trajik, hem de saçma yanını göstermek. Onun büyüklüğünde, onun dehasında bir yazar için böyle bir savı insani ve etik boyutlarıyla sergileyerek kanıtlamak hiç de güç değil. Ama bu romanın büyük önemi başka özelliklerinden kaynaklanıyor. Bu yapıt, birinci tekil kişi ben ile yazılan romanın ilk örneği. Daha önce böyle bir yöntem bilinmiyor. Demek ki bu özelliğiyle bir yol açıcı, bir öncü bu roman. Roman kahramanının da dediği gibi, bir tür zihinsel otopsi olan bu romanda, modern edebiyatın ilk iç monoloğu ile karşılaşıyoruz. Bir İdam Mahkûmunun Son Günü, bir yazınsal yenilik olan Samuel Beckett ve Georges Bataille’ı haber veriyor. Bu da romanın bir başka önemli özelliği. Bataille ve Beckett’i tanıdıktan sonra bu romanı daha iyi kavrıyoruz. İdam Mahkûmunun kendisine ironik bir gözle bir başkası olarak bakışı ise, Victor Hugo’nun Arthur Rimbaud’dan kırk yıl önce ‘Ben Bir Başkasıdır’ düşüncesini yaşamış olduğunu gösteriyor.

Victor Hugo İdam Mahkumunun Son Günü mp3 faylı aşağıdakı linkə klik edərək yükləyə bilərsiniz.

https://drive.google.com/open?id=0B1uAyywOdE3sNGJkRnJWN3E2OXc&authuser=0

XƏBƏR LENTİ