Özünüinkişaf üçün mәslәhәt görülәn kitablar

Özünüzü inkişaf etdirmәk istәyir vә bu sahәdә әn çox oxunulmuş kitablarla tanış olmaq istәyirsinizsә, aşağıda diqqәtinizә tәqdim olunan әdәbiyyatlar sizi bu istiqamәtә yönәldә bilәr.

Strateji idarәetmә üzrә mәslәhәt görülәn kitablar:

 • Christensen, Clayton M – “The innovator’s Dilemma”
 • Wiersema, Fred – “The New Market Leaders: Who’s Winning and How in the Battle for Customers”
 • W. Chan Kim, Rene Mauborgne – “Blue Ocean Strategy”
 • Gülzar Quliyeva – “Biznes idarәetmәnin әsasları”

 

HR üzrә mәslәhәt görülәn kitablar:

 • Gülzar Quliyeva – “160 müsahibә sualı vә cavabı sizin peşәkarlığınız vә müvәffәqiyyәtiniz üçün”
 • Gülzar Quliyeva, Ronald Yanq, Alan Gilmor – “Azәrbaycanda kadrların idarә edilmәsindә müasir  yanaşma”
 • Fitz-enz, Jac – “How to Measure Human Resource Management”
 • Human Value Management: The Value-Adding Human Resource Management Strategy for the 1990s.

 

Korporativ davranış üzrә mәslәhәt görülәn kitablar:

 • Black, J. Stewart, and Hal B. Gregersen – “Leading Strategic Change: Breaking Through the Brain Barrier”
 • Drucker, Peter -“Managing in a Time of Great Change”

 

Müxtәlif mövzularda mәslәhәt görülәn kitablar:

 • Stephen R. Covey – “The 7 habits of highly effective people”
 • Роберт Т. Киосаки и Шарон Лечтер  –  “Богатый папа, Бедный папа”
 • Массару Ибука – “После трёх уже поздно”
 • Артур Шопенгауэр – “Афоризмы житейской мудрости”
 • Ог  Мандино – “Величайший в мире торговец”
 • Джон Кехо  – “Подсознание может всё”
 • Ziq Ziqlar – “Goals”
 • Brian Tracy   – “Eat that frog”

 

 

Günay Məhərrəmova

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here