ƏSAS SƏHİFƏ

BACARART / Xeyriyyə Satış Sərgisi

1.1K

YARAT təşkilatı və “Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi” tərəfindən artıq iki ildir ki, davamlı olaraq həyata keçirilən və aztəminatlı ailələrdən olan yaradıcı qabiliyyətli uşaqların dəstəklənməsinə yönəlmiş BACARART layihəsi, 10 dekabr 2014-cü il tarixində İçəri Şəhərdə yerləşən Art Garden restoranının sərgi salonunda geniş miqyasda xeyriyyə satış sərgisi keçiriləcək.
Layihənin əsas məqsədi, əvvəl olduğu kimi indi də Azərbaycanın müxtəlif regionlarından olan istedadlı uşaqların yaradıcı potensiallarının inkişafıdır. 2014-cü ildə, layihədə rəssamlardan Ramal Kazımov, Vüsal Rəhim, Sitarə İbrahimova və Reza Hazare iştirak etmişdir. Onların rəhbərlikləri altında BACARART-ın gənc iştirakçıları, kompozisiya, rəsm, kollaj və fotoqrafiyanın əsaslarını mənimsəmişlər.
2014-cü ildə layihə artıq Azərbaycanın 11 regionunu əhatə edib: Şüvəlan qəsəbəsi (Bakı), Göygöl, Sabirabad, İsmayıllı, Zərdab, Hacıqabul, Zaqatala, Saatlı, Qəbələ, Goranboy və Ağdam. Layihənin birinci mərhələsi çərçivəsində 50 istedadlı uşaq və yeniyetmə iki regional mərkəzdə – Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sərəncamında olan Saatlı və Göygöldə yığışmışlar. İş prosesinə cəlb olunmuş Komitənin 10 təlimatçısı nəzarət ediblər.
Layihənin ikinci mərhələsində, iştirakçılar, Şəkidəki Marxal kurort ərazisində keçirilməsi qərara alınmış yay məktəbi çərçivəsində ünsiyyəti davam etdirmişlər. 10 gün ərzində iştirakçılar Şəki Xan Sarayını, Gələrsən-Görərsən Qalasını (VIII-IX ə.), Cümə məscidini (XVIII ə.), Kiş qala və məqbərəsini, Yuxarı Çardaxlardakı qalanı (e.ə. IV ə. – e. V ə.), Orta Zəyzitdəki qüllə və məbədi, həmçinin digər memarlıq abidələrini ziyarət etmişlər.
Səfalı mənzərələr, şəhər təlaşından təcridolunma və sərbəstlik şəraiti hər bir uşağın potensialını maksimal şəkildə aşkar etməyə kömək etmişdir.
Layihə nəticəsində 150-dən çox rəsm və 80-dən çox fotoşəkil yaradılmışdır, amma buna baxmayaraq, layihənin final mərhələsi üçün yalnız ən yaxşı 19 fotoşəkil və 41 rəsm seçilmişdir.
Layihə 10 dekabr, saat 19:00-da İçəri Şəhərdə yerləşən Art Garden restoranının sərgi salonunda başa çatacaq, həmçinin orada geniş miqyasda xeyriyyə satış sərgisi keçiriləcək. Sərgidən əldə olunan bütün vəsait 30 finalçının ailələrinə paylanacaq və onların istedadlarının sonrakı inkişafına yönəldiləcək.
Layihə iştirakçıları sərgiqabağı Bakıda yığışacaqlar. Onlar üçün şəhərin tarixi yerlərinə maraqlı tur və Heydər Əliyev Mərkəzinə səfər təşkil olunacaq.
Biz Sizi sərgini ziyarət etməyə və bununla da istedadlı gənc rəssamlara dəstək olmağa dəvət edirik!


In its second year, the BACARART Project supports and develops the creative skills of children from disadvantaged and low-income families. It is organized by YARAT and the State Committee for the Affairs of Families, Women and Children. On 10th December 2014, a major exhibition will take place at the Art Garden Restaurant in the Old City, marking the culmination of this year’s project.
The project aims to develop the creative potential of talented children from all areas of Azerbaijan. Artists including Ramal Kazimov, Vusal Rahim, Sitara Ibrahimova and Reza Hazare took part in the project. Under their guidance, the young BACARART participants have mastered the basics of composition, drawing, collage and photography.
This year, the project has involved eleven areas of Azerbaijan: the regions of Goygol, Sabirabad, Ismailli, Zardab, Hajigabul, Zaqatala, Saatly, Qabala, Goranboy, Agdam and the municipality of Shuvalan. During the first phase of the project, fifty talented children and teenagers gathered in the two regional centers of Saatly and Goygol, organized by the State Committee for the Affairs of Families, Women and Children. Ten instructors from the Committee were involved in the process and supervised the work.
During the second phase, the participants continued to get to know each other at the summer school, organized at the resort town of Markhal (Shaki District). Over ten days they visited The Palace of Shaki Khans, situated just outside the town, The Gemsen-Geresen Fortress (18th – 19th centuries), The Dzhuma Mosque (18th century), The Kish Fortress and Mausoleum, The Yukhary-Chardakhlar Fortress (4th century BC – 5th century AD) and The Tower and Temple of Orta-Zeizit, as well as other architectural sites.
The picturesque landscape, the distance from the bustle of the city, and the relaxed atmosphere all contributed to help bring out the potential of each child.
As a result, 150 art pieces and over 80 photographs were produced; but for the official phase of the project, only the best 19 photographs and 41 art pieces were chosen.
The project will come to a close on 10th December at 19:00 at the Art Garden Restaurant in the Old City, where a major charity exhibition-auction will take place. The proceeds will be donated to the families of the thirty finalists, and will be used to further develop their talents.
The project participants will gather in Baku on the eve of the event. An exciting tour has been organized for them, during which they will see the historic parts of the city and visit the Heydar Aliyev Cultural Center.
We invite you to visit the exhibition and support these gifted young artists!


Проект BACARART, который реализуется уже два года подряд организацией YARAT и Государственным Комитетом по Проблемам Семьи, Женщин и Детей и направленный на поддержку творческих способностей детей из малообеспеченных семей, завершится масштабной выставкой 10 декабря 2014 года в выставочном салоне ресторана ArtGarden в Ичери Шехер.
Основной целью проекта было и остается развитие творческого потенциала талантливых детей из разных регионов Азербайджана. В 2014-ом году в проекте приняли участие художники Рамал Кязымов, Вусал Рагим, Ситара Ибрагимова и Реза Хазари. Под их руководством юные участники BАCARART осваивали основы композиции, рисунка, коллажа и художественной фотографии.
В 2014 году проект охватил уже 11 регионов Азербайджана – поселок Шувелян (Баку), Гёйгёль, Сабирабад, Исмаиллы, Зардаб, Гаджикабул, Закаталы, Саатлы, Габала, Геранбой и Агдам. В рамках первой фазы проекта 50 талантливых детей и подростков собрались в двух региональных центрах – в Саатлы и Гёйгёль – находящихся в ведении Комитета по Делам Семьи, Женщин и Детей. В рабочий процесс были также вовлечены 10 инструкторов Комитета, под чьим руководством все происходило.
Во второй фазе проекта участники продолжили общение в рамках летней школы, которую решено было провести в курортной местности Мархал (Шекинский район). В течении 10 дней участники посетили Дворец Шекинских Ханов, Крепость Гелярсан-Гёрарсан (VIII-IX в.), мечеть Джума (XVIII в.), крепость и мавзолей Киш, крепость в Юхары-Чардахлар (IV в. до н. э. – V в. н. э.), башня и храм в Орта-Зейзит и другие архитектурные памятники. Живописные ландшафты, оторванность от городской суеты и непринужденная обстановка помогли максимально раскрыть потенциал каждого ребенка.
В результате проекта было создано более 150 живописных работ и более 80 фотографий, однако для финального этапа проекта были отобраны только 19 лучших фотографий и 41 живописная работа.
Проект завершится 10 декабря в 19:00 в выставочном салоне ресторана Art Garden в Ичери Шехер, где состоится масштабная благотворительная выставка-продажа. Все средства от выставки будут переданы семьям 30 финалистов и направлены на дальнейшее развитие их талантов.
Сами участники проекта съедутся в Баку накануне выставки. Для них будет организован увлекательный тур по исторической части города и поход в Центр Гейдара Алиева.
Мы приглашаем Вас посетить выставку и тем самым поддержать одаренных юных художников!

Şərhlər

Çox oxunanlar (günlük)

Çox oxunanlar (həftəlik)

Yuxarı